Terms and Conditions

Equ+ abonnement

Algemene Abonnementsvoorwaarden

Aanbod
Bestelling plaatsen
Looptijd en beëindiging
Standaardtarieven
 Betaling
Herroepingsrecht
Uw privacy
Ten slotte

Voor bepaalde acties worden de Algemene abonnementsvoorwaarden aangevuld met en/of aangepast door actievoorwaarden.

1. Ons aanbod
1. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België en Nederland geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en /of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.
3. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze media op elk ogenblik te wijzigen. Katernen, bijlagen, aantal pagina's zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (krant, magazine, website, ...) verdwijnt uit ons aanbod of wijzigingen ondergaan.
4. De korting op een abonnement (in percentages en gratis maanden) is berekend op basis van de losse verkoopprijs (bv. iTunes store), tenzij anders vermeld. Als u intekent op een abonnement met een bepaalde looptijd (bv. 6, 12 of 24 maanden), dan blijft uw tarief ongewijzigd gedurende die looptijd, ongeacht mogelijke prijswijzigingen.
5. Als u intekent op een (proef)abonnement dan dient u te voldoen aan de actie- en algemene abonnementsvoorwaarden. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor om het abonnement te annuleren. Een (proef)abonnementsaanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen Een (proef)abonnementsaanbod is enkel van toepassing indien u de laatste 6 maanden geen (proef) abonnement op Het Laatste Nieuws hebt gehad op hetzelfde adres, tenzij anders vermeld

2. Bestelling plaatsen
1. U kan enkel een bestelling plaatsen als u meerderjarig bent. Indien u nog minderjarig bent, dan kunnen enkel uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger uw bestelling plaatsen.
2. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene abonnementsvoorwaarden en de privacydisclaimer, aanvaardt. U kan een abonnement enkel in eigen naam aangaan. Uw abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Enkel in geval van overlijden bestaat er de mogelijkheid om het abonnement over te dragen en eventueel op een ander adres te laten leveren. Indien u dit niet wenst, wordt het abonnement stopgezet.
3. Uw aankoop gebeurt tegen de prijzen die wij op dat ogenblik meedelen in onze webshop, door in te gaan op een welbepaald abonnementsaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod.

3. Looptijd en beëindiging
 Na afloop van uw minimale looptijd (bv. 6, 12 of 24 maanden) loopt uw abonnement vanzelf verder voor onbepaalde duur aan het standaardtarief, tenzij anders vermeld. Vanaf dan is uw abonnement op elk ogenblik opzegbaar door te bellen naar onze lezersservice (0489 785 269 - tijdens de kantooruren), minimaal 2 weken (1 week bij een digitaal abonnement) voor de start van uw volgende looptijd, zo stoppen wij op tijd uw abonnement.

4. Standaardtarieven (per maand)

EQU+ abonnement: € 5 (BTW incl) / maand, per maand opzegbaar. Automatisch gedomiciëleerd.

EQU.LIFESTYLE abonnement €60 (BTW incl) / jaar, per kwartaal opzegbaar. Via overschrijving.

5. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek abonnementsaanbod, kunnen aankopen betaald worden via SEPA domiciliëring, overschrijving of online betaling. Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van uw rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.
2. Bij voortijdige stopzetting van uw abonnement wordt de restwaarde in één keer aangerekend.
3. Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 6.3..
4. Indien u kiest voor een betaling via domiciliëring, wordt u doorverwezen naar onze betrouwbare en gecertifieerde partner Mollie voor het ondertekenen van een mandaat. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Mollie. Raadpleeg zeker ook de algemene voorwaarden vanMollie.

 6. Herroepingsrecht
1. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat (a) u (of iemand die dit in u plaats doet) het goed in uw bezit krijgt; (b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling); (c) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd); (d) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post, e--mail. Onze gegevens staan vermeld op de contaca..
 3. Na herroeping rekenen we u de prijs aan voor de (papieren en digitale) kranten of magazines die u ontving tot op het ogenblik van herroeping.
4. Wij betalen u binnen de 14 dagen (en binnen de 8 weken indien u via domiciliëring betaalt) nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 6.3, en van de extra kosten als gevolg van uw keuze bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze, en gebeurt zodra wij de premium terugkregen, of u aantoont deze verzonden te hebben, naargelang wat zich eerst voordoet.
5. Dit herroepingsrecht geldt niet voor: - dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden; - de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; - de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben; - de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken; - de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; - de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

8. Uw privacy Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Equ.Media, Langendamdreef 22, 9880 Aalter (verwerkingsverantwoordelijke) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van uw abonnement, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen uw abonnement. In ons gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor analysedoeleinden. Uw gegevens kunnen overgemaakt worden aan onze partners inzake abonnementenbeheer. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, en de DPO bereiken via admin@equmedia.be. U kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen. 9. Ten slotte 1. Deze algemene abonnementsvoorwaarden beheersen, samen met de eventuele actievoorwaarden, de privacydisclaimer en de gebruiksvoorwaarden op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Equ.Media Comm. V..

 U verklaart de algemene abonnementsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene abonnementsvoorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk
De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.
Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Gent, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

Cookiebeleid

De websitesen apps van Equ.Media hanteren technologieën om het gebruiksgemak te verhogenen onze diensten zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker. Bekendstevoorbeelden van dit soort technologieën zijn cookies. Via deze cookiesverzamelen wij en derde partijen informatie over uw bezoek en interesses. Opdeze manier is het mogelijk om het gebruik van onze site te analyseren, deinhoud van de website te personaliseren, u relevante advertenties te tonen ensociale media functies te integreren. Zo houden we het voor u op elk momentinteressant.

We vindenhet van groot belang dat u weet en begrijpt welke cookies we voorstellen tegebruiken op onze websites en voor welke doeleinden we dit doen. In ditcookiebeleid kan u alle informatie hieromtrent terugvinden. Dit cookiebeleid isvan toepassing op alle websites van Equ.Media, met uitzondering vandpgmedia.be, waarvan u het cookiestatement hier kan lezen.  

Functionele cookies

Statistische cookies

Om tebepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onzebezoekers, proberen we continu te meten hoeveel bezoekers er op onze websitekomen en welke items het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken we cookies.

Van deinformatie die wij met deze cookies verzamelen worden statistieken gemaakt.Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht wordenen waar bezoekers over het algemeen de meeste tijd doorbrengen. Hierdoor zijnwe in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zogebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportagesherleiden we niet naar personen.

Hierondervindt u een lijst met de cookies die onze sites gebruiken binnen dezecategorie:


Cookies voor gepersonaliseerdeinhoud

Ons doel isom elke bezoeker van onze websites te voorzien van informatie die zo relevantmogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij de inhoud van onze websiteszoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen.

Deze cookiesmaken het mogelijk dat we u op basis van algoritmes:

Advertentiecookies

Eigen cookies

Omadvertenties zo relevant mogelijk te maken voor u, gebruiken we cookies om opbasis van uw klikgedrag op onze websites een beeld te krijgen van uwvermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan u opgenomen wordenin bepaalde segmenten, zoals ‘man, leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwden kinderen, interesse in voetbal’. U krijgt vervolgens uiteraard andereadvertenties te zien dan de segmenten ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar,ongetrouwd, interesse in reizen’. Wanneer u op onze websites een accountaanmaakt, kunnen we ook uw woonplaats, gender en leeftijd gebruiken om u in dejuiste categorieën onder te brengen. We gebruiken hiervoor cookies van devolgende partners:

              ·      Google Analytics

Uw keuzemogelijkheden

In hetinstellingen-scherm kan u zelf bepalen voor welke doeleinden u toelaat dat onzewebsites cookies plaatsen. Functionele cookies zullen steeds geplaatst wordenomdat ze nodig zijn om de website te doen werken. Statistische cookies wordenook steeds ingeladen, omdat de gegevens die we daarmee verzamelen nietpersoonsgebonden zijn.

Cookies vooralle andere doeleinden kan u weigeren door te kiezen voor niveau 1. Let wel: uzal nog steeds advertenties zien, alleen zullen ze context-gebonden zijn en dusniet afgestemd zijn op uw voorkeuren. Mogelijk ziet u hierdoor ook vakerdezelfde advertenties. U kan het cookie instellingen menu steeds opnieuwoproepen via een link onderaan onze websites om een andere instelling tekiezen.

In de meestepopulaire browsers zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge en Safari kanu in de instellingen bepalen welke cookies u op uw computer of toestel wiltoestaan. U kan in elke browser er ook voor kiezen om alle cookies die reeds opuw computer staan te verwijderen. Let er wel op dat u deze instellingen voorelke browser op elk toestel dat u gebruikt apart moet aanpassen. Indien uervoor kiest om in uw browser geen enkele soort cookies meer toe te laten,inclusief functionele cookies, kan dit een negatieve impact hebben op dewerking van onze websites.