Contact

EQUNEWS
Exploitatie door
Equestrian Promotions vzw
Langendamdreef 22
B-9880 Aalter
e.: redactie@equmedia.be
t.: +32(0)489 785 269


IMPRESSUM

Inbreuken op copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Equestrian Promotions vzw en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Equestrian Promotions vzw of diens leveranciers. 

Het is ten strengste verboden enige content van Equestrian Promotions vzw en diens kanalen over te nemen, hetzij visueel, hetzij textueel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring of overeenkomst.

Artikel 10.1: Intellectuele eigendom bij derden.
Indien Equestrian Promotions vzw vaststelt dat een inbreuk op haar intellectuele eigendom wordt verricht door een externe partij, dan kan, zonder tegenbericht, Equestrian Promotions vzw een vergoeding  opeisen volgens volgende barema's:

- Beeldmateriaal : 500 euro/ inbreuk (ex. BTW).*
- Videomateriaal : 50 euro / dag / inbreuk (ex. BTW).*
- Grafische werken : 1250 euro / inbreuk (ex. BTW)*

*Indien de inbreuk na aanmaning aanwezig blijft staat het Equ.Media toe de vergoeding te verhogen met een limiet van 50.000 euro (ex. BTW) per inbreuk.

Indien onze website een inbreuk maakt op de copyright gelden onze tarieven in het geval van afwezigheid algemene voorwaarden van tegenpartij. Inbreuken die bekeurd worden zonder facturatie zullen vergoed worden aan 25% van de inbreuk tarieven zonder aanwezigheid van algemene voorwaardes van de tegenpartij. Bij aanwezigheid algemene voorwaarden tegenpartij alsook facturatie wordt 100% van het bekeurde bedrag vergoed.